JEDL/คำถามที่พบบ่อย

From Joomla! Documentation

< JEDL
This page is a translated version of the page JEDL/FAQ and the translation is 95% complete.

Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎português do Brasil • ‎ไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้งานเอกสารประกอบการใช้งาน Joomla! ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ของ Joomla! EDL นั้น ก็คือเพื่อส่งเสริมให้มีการแพร่กระจายเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารประกอบการใช้งาน Joomla! ออกไปในวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่า การเพิ่มเติม หรือดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของเรา จะเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานและเชื่อถือได้ ภายใต้การแจกจ่ายโดยโครงการของ Joomla! ของเรา. ด้วยวิธีการนี้ เราหวังว่าจะทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากผลงานของผู้เขียน และการปรับปรุงข้อมูลใดๆในเอกสารประกอบการใช้งาน จะนำประโยชน์กลับมาที่โครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราอยากจะส่งเสริมให้มีการใช้งานเอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าวนี้ ซึ่งรวมไปถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วยเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกัน เราก็อยากแน่ใจได้ว่า เอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าวนี้ จะไม่ถูกนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้.

เอกสารประกอบการใช้งานใหม่ๆทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในโครงการของ Joomla! จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้งาน Joomla! ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Joomla! EDL) เว้นเสียแต่จะมีบันทึกไว้ว่าเป็นอย่างอื่น. เราจะพยายามนำเอกสารประกอบการใช้งานก่อนหน้านี้มาไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้งานฉบับนี้ด้วยเช่นกัน, แต่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์จากผู้ถือครองลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ก่อน. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้งานในเนื้อหาแต่ละส่วนของเอกสารประกอบการใช้งานแล้ว ก่อนที่จะทำการแจกจ่ายเอกสารดังกล่าว. หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้งานดังกล่าวนี้ กรุณาส่งอีเมลไปที่ license@opensourcematters.org.

โปรดทราบเอาไว้ว่าข้อมูลที่อยู่ในหน้า คำถามที่พบบ่อย นี้ ไม่ได้อยู่ในส่วนของสัญญาอนุญาตให้ใช้งานแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของสัญญาอนุญาตให้ใช้งานเพียงเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ สัญญาอนุญาตให้ใช้งานเอกสารประกอบการใช้งาน Joomla! ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

 1. ฉันสามารถนำเอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าวนี้ไปใส่ไว้บนเว็บไซต์ แล้วอนุญาตให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้หรือไม่?
  ได้, แต่ "คุณต้องแนบสำเนาคัดลอกของสัญญาอนุญาตให้ใช้งานฉบับนี้ ว่ามีผลครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นผลงานดังกล่าว รวมทั้งให้ข้อมูลกับผู้ที่คุณแจกจ่ายผลงานว่า มีที่มาจากใคร"
 2. ฉันสามารถนำเนื้อหาในเอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าวไปไว้ในเว็บไซต์ที่มีผู้จ่ายค่าโฆษณาบนเว็บไซต์ได้หรือไม่?
  ได้. กรุณาอ่านคำตอบจากคำถามที่ 1.
 3. ฉันสามารถนำเนื้อหาในเอกสารประกอบการใช้งานนี้ไปไว้บนเว็บไซต์ แล้วเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้หรือไม่?
  ได้, คุณสามารถนำเนื้อหาในเอกสารประกอบการใช้งานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ดังกล่าวได้ เมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้งาน. กรุณาอ่านคำตอบจากคำถามที่ 1.
 4. แล้วถ้าเป็นเอกสารแปลล่ะ?
  เอกสารแปล เป็นงานที่สร้างขึ้นจากเอกสารต้นฉบับ และอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้งานฉบับเดียวกัน รวมไปถึงงานประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนี้ด้วย.
 5. ฉันสามารถปรับปรุงข้อมูล, เพิ่มเนื้อหา, หรือแปลเอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าว แล้วนำไปไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้คนดาวน์โหลดได้หรือไม่?
  ได้, แต่คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่ผู้ที่ดาวน์โหลดเป็นสัญญาอนุญาตแบบ "copyleft license" และต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่ผู้เขียนต้นฉบับในแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้งานแบบถ่ายทอดกลับ หรือ "grantback license". กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้งานดังกล่าวอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่ามีรายละเอียดอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อทางอีเมลได้ที่ license@opensourcematters.org.
 6. ฉันสามารถนำเอกสารประกอบการใช้งานรุ่นที่มีการดัดแปลงแล้วไปไว้บนเว็บไซต์ แล้วเก็บค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดจากผู้อื่นได้หรือไม่?
  ได้, อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้, หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้งานดังกล่าว. กรุณาอ่านคำตอบจากคำถามที่ 5.
 7. ฉันจะสูญเสียการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที๋ฉันเป็นผู้ปรับปรุงให้กับ OSM หรือไม่?
  ไม่เลย, คุณยังคงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้ทำการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงอยู่. ความตั้งใจของเราเพียงแค่ต้องการแน่ใจว่าจะไม่มีใครสามารถถือกรรมสิทธิ์ในการคัดลอก, ดัดแปลง, หรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวได้ไปเป็นของตนเองได้เท่านั้นเอง
 8. คำว่า "กรรมสิทธิ์" มีความหมายว่างอย่างไร?
  กรรมสิทธิ์ หมายถึง คุณไม่สามารถถือสิทธิ์ในการคัดลอก, ดัดแปลง, หรือแจกจ่ายเอกสารประกอบการใช้งานซ้ำได้.
 9. ฉันสามารถแจกจ่ายเอกสารผ่านทางผู้ให้บริการสั่งพิมพ์งานตามจำนวนที่ต้องการด้วยตนเอง เช่น Lulu ได้หรือไม่?
  ไม่ได้ คุณไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ทำสำเนาเอกสารที่สามารถพิมพ์ออกมาให้คนอื่นได้.
 10. ฉันสามารถสั่งพิมพ์เป็นชุดสำเนาของเอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าว แล้วมอบให้คนอื่นได้หรือไม่?
  ไม่ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้งานดังกล่าวนี้ อนุญาตให้คุณแจกจ่ายเอกสารได้เฉพาะในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น.
 11. ฉันจะได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ตีพิมพ์สำเนาเอกสารได้อย่างไร?
  คุณต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้เขียนก่อน คุณไม่มีสิทธิ์กระทำการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และต้องได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเป็นใบอนุญาตแยกออกมาต่างหากอีกที.
 12. ฉันสามารถสั่งพิมพ์สำเนาคัดลอกของเอกสารประกอบการใช้งานดังกล่าวนี้เพื่อใช้งานส่วนตัวได้หรือไม่?
  ได้, การสั่งพิมพ์สำเนาคัดลอกเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว อนุญาตให้ทำได้.
 13. ฉันสามารถสั่งพิมพ์สำเนาคัดลอกเพื่อนำไปใช้ในงานด้านการศึกษาได้หรือไม่?
  กฏหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์จะอนุญาตให้คุณนำข้อมูลไปใช้ในด้านการศึกษาได้หรือไม่นั้น ในกรณีที่กฏหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่นั้นอนุญาตให้ทำได้ คุณก็สามารถนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้งานนี้ไปใช้ในด้านการศึกษาได้เช่นกัน.
 14. ฉันสามารถนำโลโก้ของ Joomla! logo ไปใส่ไว้ในเอกสารประกอบการใช้งานรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงหรือดัดแปลงใหม่ได้หรือไม่?
  ได้, หากคุณปฏิบัติกฏเกณฑ์แนวทางการใช้งานรูปโลโก้ของ Joomla! ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก: องค์ประกอบอัตลักษณ์ของแบรนด์ - รูปโลโก้อย่างเป็นทางการ
 15. ฉันควรทำอย่างไร หากพบการละเมิดสิทธิ์เนื้อหาที่อยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้งานฉบับบนี้?
  คุณควรแจ้งการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวไปที่ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม หากคุณเชื่อมั่นว่ามีผู้ละเมิดสิทธิ์สัญญาอนุญาตให้ใช้งานของผู้ที่เขียนเอกสารประกอบการใช้งานให้กับโครงการของ Joomla! กรุณาแจ้งข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยส่งอีเมลมาที่ license@opensourcematters.org