افزودن www به یک url

From Joomla! Documentation

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Adding www to a url and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎فارسی • ‎हिन्दी • ‎অসমীয়া • ‎বাংলা • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(简体)‎

چطور من www را به عنوان پیشوند در همه سایت های جوملا خودم به کار گیرم؟

عبارت های زیر را به پرونده .htaccess اضافه کنید:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.example\.com)?$
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]

یک راه حل کامل تر برای اصلاح مشکلات دیگر در زمان یکسان:

RewriteEngine On
#
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*index\.html?\ HTTP/
RewriteRule ^(([^/]+/)*)index\.html?$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
#
RewriteCond %{THE_REQUEST} !^POST
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*index\.php\ HTTP/
RewriteCond %{SERVER_PORT}>s ^(443>(s)|[0-9]+>s)$
RewriteRule ^(([^/]+/)*)index\.php$ http%2://www.example.com/$1 [R=301,L]
#
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.example\.com)?$
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]