Help4.x

Difference between revisions of "Extensions: Discover/nl"

From Joomla! Documentation

(Created page with "Extensies - Extensiebeheer - Ontdekken")
 
(Updating to match new version of source page)
 
(73 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<noinclude><languages /></noinclude>
 
<noinclude><languages /></noinclude>
==Description==
 
This screen allows you to discover extensions that have not gone through the normal installation process. This provides a method to install large extensions which are not possible to install using the normal process.  For example, some extensions are too large in file size to upload using the web interface due to limitations of the web hosting environment.  Using this feature you can upload extension files directly to your web server using some other means such as FTP or SFTP and place those extension files into the appropriate directory. You can then use the discover feature to find the newly uploaded extension and activate it in your Joomla! installation. Using the discover operation you can also discover and install multiple extensions at the same time.
 
An extension can be installed with the discover function by doing the following steps:
 
# Upload the uncompressed extension files to the appropriate directory in your Joomla! installation. For example, if you wanted to upload a site template extension to your Joomla! installation you would create a directory for the template extension in the /templates sub-directory of your Joomla! installation. Then you would upload the template extension files into that directory you created.
 
# After you have uploaded the extension files, go back to the Extension Manager Discover screen and click the '''Discover''' button in the toolbar. This will initiate the search function which will search your Joomla! extension directories looking for uninstalled extensions.
 
# If the extension you uploaded is compatible with Joomla! version and is not already installed, it will appear in the listing of discovered extensions in this screen.
 
# Click the check-box to the left of the discovered extension and then click the '''Install''' button in the toolbar. This will install the extension into your Joomla! installation.
 
  
==How to Access==
+
==Beschrijving==
*Select {{rarr|System,Install Panel,Discover}} from the Administrator menu.
+
Dit scherm geeft u de mogelijkheid extensies te ontdekken die niet door het normale installatieproces zijn gegaan. Dit biedt een methode om grote extensies te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden via het normale proces.  Sommige extensies zijn bijvoorbeeld te groot om te uploaden via de web interface door beperkingen in de web hosting omgeving.  Door deze functie te gebruiken kunt u extensiebestanden direct uploaden naar de server van de website door middel van andere middelen zoals FTP of SFTP en deze extensiebestanden in de geschikte map te plaatsen. U kunt dan de 'Ontdekken' functie gebruiken om de nieuw geüploade extensie te vinden en hem te activeren in uw Joomla! installatie. Door het gebruikmaken van de "Ontdekken" functie kunt u ook meerdere extensies op hetzelfde moment ontdekken en installeren.
 +
Een extensie kan geïnstalleerd worden via de "Ontdekken" functie door de volgende stappen te volgen:
 +
# Upload de uitgepakte extensie bestanden naar de juiste map in uw Joomla! installatie. Als u bijvoorbeeld een template extensie voor uw site naar uw Joomla! installatie wilt uploaden, dan maakt u een map voor het template aan in de  /templates submap van uw Joomla! installatie. Upload daarna de template extensie bestanden naar de map die u heeft aangemaakt.
 +
# Ga, nadat u de extensie bestanden heeft geüpload, terug naar het extensiebeheer - Ontdekken scherm en klik op de '''Ontdekken''' knop in de werkbalk. Dit activeert de zoekfunctie welke zoekt in uw extensiemappen naar niet geïnstalleerde extensies.
 +
# Als de extensie die u geüpload heeft compatibel met de Joomla! versie is en nog niet geïnstalleerd is, dan verschijnt het in de gevonden extensies op dit scherm.
 +
# Klik op het selectievakje links van de ontdekte extensie en klik daarna op de '''Installeren''' knop in de werkbalk. Dit installeert de extensie in uw Joomla! installatie.
  
==Screenshot==
+
==Hoe toegang te krijgen==
[[Image:Help-4x-Extensions-Extension-Manager-Discover-screen-en.png|800px]]
+
* Selecteer {{rarr|Systeem,Installeren venster,Ontdekken}} vanuit het beheermenu.
  
==Column Headers==
+
==Schermafbeelding==
{{:Chunk4x:Help screen column header Checkbox/en}}
+
[[Image:Help-4x-Extensions-Extension-Manager-Discover-screen-nl.png|800px]]
{{:Chunk4x:Help screen column header Name global/en}}
 
*'''Location.''' Specifies if this is a site or administrator extension.
 
*'''Type.''' The extension type - module, plug-in, template, language.
 
*'''Version.''' The version number of the Extension.
 
*'''Date.''' The date this extension was released.
 
*'''Author.''' The author of this extension.
 
*'''Folder.''' If the extension is a plug-in, the subdirectory of your Joomla! installation's /plugins directory where the extension is located. By default Joomla! 3.x has the following subdirectories in the plugins directory which each represent the different types of plug-ins that are defined by default: authentication, content, editors, editors-xtd, extension, search, system, user.
 
*'''ID.''' The ID number. This is a unique identification number for this item assigned automatically by Joomla!. It is used to identify the item internally, for example in internal links. You cannot change this number.
 
==List Filters==
 
  
'''Search bar.''' This is a common feature of most Lists. The layout is as shown below.  
+
==Kolomkoppen==
 +
{{:Chunk4x:Help screen column header Checkbox/nl}}
 +
{{:Chunk4x:Help screen column header Name global/nl}}
 +
*'''Locatie.''' Bepaalt of dit een website of beheer extensie is.
 +
*'''Type.''' Het extensie type - module, plugin, template, taal.
 +
*'''Versie.''' Het versienummer van de extensie.
 +
*'''Datum.''' De datum dat deze extensie uitgebracht is.
 +
*'''Auteur.''' De auteur van deze extensie.
 +
*'''Map.''' Als de extensie een plugin is, staat de extensie in de submap van uw Joomla! installatie /plugins map. Standaard heeft Joomla! 3.x de volgende submappen in de plugins map welke de verschillende types plugins vertegenwoordigen die zijn gedefinieerd: authenticatie, inhoud, tekstverwerkers, editors-xtd, extensie, zoeken, systeem, gebruiker.
 +
*'''ID.''' Het ID nummer. Dit is een unieke identificatie van dit item, dat automatisch toegekend wordt door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren, bijvoorbeeld bij interne links. U kunt dit nummer niet aanpassen.
  
:[[Image:Help-4x-colheader-filter-field-en.png]]
+
==Lijst filters==
* '''Search by Text.''' Enter part of the search term and click the Search icon. The search may be of one or more fields. ''Hover'' to see a ''Tooltip'' indicating which fields will be searched. In some cases a different format is required. For Example, to '''Search by ID''' enter "id:xx", where "xx" is the item ID number (for example, "id:9").
 
* '''Filter Options.''' Click to display or hide the additional filters.
 
*'''Clear.''' Click to clear the Filter field and restore the list to its unfiltered state.
 
*'''Ordering.''' Shows the current table ordering field. Select from the drop down list to change the order or click a column heading. Ordering may be in ascending or descending order. The column heading toggles between ascending and descending order.
 
*'''Number to Display.''' Shows the number of items in a list. The default for a site is 20 but this may be changed in the global configuration. Select from the drop-down list to change the number displayed. If you select too many complex items they will be slow to deliver and display.
 
'''Filter Options'''
 
  
You can use one of the available filters or any combination of them to limit the number of extensions displayed to just the extensions which match your filter parameters.
+
'''Zoekbalk.''' Dit is een algemene functie van de meeste overzichten. De weergave is zoals hieronder.  
  
*'''-Select Location-.''' Select Site, Administrator or API from the drop-down list of available locations.
+
:[[Image:Help-4x-colheader-filter-field-nl.png|600px]]
*'''-Select Type-.''' Select the extension type from the drop-down list box of available types.
+
* '''Zoeken op tekst.''' Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Het zoeken kan een of meer velden omvatten. ''Hover'' (muis boven item) om een ''Tooltip'' te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden. In sommige gevallen is een afwijkend formaat verplicht. Bijvoorbeeld, bij '''Zoeken op ID''' geeft u op "id:xx", waarbij "xx" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:9").
*'''-Select Folder-.''' Select a plug-in folder from the drop-down list box of available folders. There is a separate folder for each type of plug-in defined in your Joomla installation.
+
* '''Filteropties.''' Klik om de extra filters te tonen of te verbergen.
{{:Chunk4x:Help screen column header Manager Pagination/en}}
+
*'''Wissen.''' om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 +
*'''Sortering.''' Toont het veld waarop de tabel nu gesorteerd is. Selecteer uit de uitklaplijst om de volgorde te veranderen of klik op een kolomkop . De sortering kan oplopend of aflopend zijn. De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopende volgorde.
 +
*'''Te tonen aantal.''' Toont het aantal items in een lijst. De standaard voor een site is 20 maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen. Als u te veel complexe items selecteert dan worden ze traag getoond.
 +
'''Filteropties'''
  
 +
U kunt een van de beschikbare filters gebruiken of welke combinatie dan ook om het aantal getoonde extensies dat getoond wordt te beperken tot de extensies die overeenkomen met uw filterparameters.
  
==Toolbar==
+
*'''Selecteer locatie.''' Selecteer Site, Beheerder of API uit de drop-down lijst van de beschikbare locaties.
 +
*'''Selecteer type.''' Selecteer het extensietype uit de drop-down lijst met beschikbare extensietypes.
 +
*'''-Selecteer map-.''' Selecteer een plugin map uit de drop-down lijst met beschikbare mappen. Er is een aparte map voor ieder type plugin gedefinieerd binnen uw installatie van Joomla.
 +
{{:Chunk4x:Help_screen_filters_Pagination/nl}}
  
At the top of the page you will see the toolbar shown in the Screenshot above. The functions are:
+
==Werkbalk==
*'''Install'''. Installs the selected extension.
 
*'''Discover'''. Searches the Joomla! installation directories for uninstalled extensions. Any uninstalled extensions found will be displayed in the extension listing. Caches the search results so they continue to be displayed on subsequent visits to this screen.
 
  
*'''Options.''' Opens the Options window where settings such as default parameters can be edited.
+
Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.
 +
*'''Installeren'''. Installeert de geselecteerde extensie.
 +
*'''Ontdekken'''. Doorzoekt de Joomla! installatie-mappen op niet geïnstalleerde extensies. Iedere niet-geïnstalleerde extensie die wordt gevonden wordt getoond in de extensielijst. Slaat het resultaat op, zodat ze steeds getoond worden bij een nieuwe bezoek aan dit scherm.
  
*'''Help'''. Opens this help screen.
+
*'''Opties.''' Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
  
==Quick Tips==
+
*'''Help'''. Opent dit helpscherm.
* If you have many extensions you want to install you can upload them all into the appropriate directories of your Joomla! installation and then use this screen to discover all of them in one operation. You can then install all of the extensions in one step by selecting all of them and pressing the '''Install''' button in the toolbar.
+
 
==Related Information==
+
==Snelle tips==
*If you install a Component Extension, it will be listed as a new Menu Item in the ''Components'' menu.
+
* Als u veel extensies wilt installeren dan kunt u ze allemaal naar de gewenste mappen uploaden van uw Joomla! installatie en daarna dit scherm te gebruiken om ze allemaal in één handeling te ontdekken. U kunt alle extensies daarna in één stap installeren door ze allemaal te selecteren en op de '''Installeren''' knop in de werkbalk te klikken.
*You can assign a Menu Item to an installed Component Extension in the [[S:MyLanguage/Help4.x:Menus_Menu_Item_Manager|Menu Item Manager]] by clicking the ''New'' toolbar button. The new Component will show in the Internal Link list of Menu Item Types.
+
==Verwante informatie==
*If you install a Module Extension, it will be added to the list of the Modules in the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Module_Manager|Module Manager]], where you can enable/disable it. You can also customize it's parameters in the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Module_Manager_Edit|Module Edit]] screen.
+
*Als u een component extensie installeert, zal het een plekje krijgen als nieuw menu-item in het ''Componenten'' menu.
*An installed Plugin Extension will be added to the list of the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Plugin_Manager|Plugin Manager]], where you can enable/disable it. You can also customize its parameters in the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Plugin_Manager_Edit|Plugin Edit]] screen.
+
*U kunt een menu-item toekennen aan een geïnstalleerde component extensie in [[Help40:Menus:_Items/nl|Menu-Item beheer]] door te klikken op de ''Nieuw'' werkbalk knop. De nieuwe component zal getoond worden in de interne linklijst van menu-item types.
*An installed Template Extension will be added to the Site or Administrator list of the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Template_Manager_Styles|Template Manager]] where you can assign it to all of the pages or to the selected ones. You can also customize its parameters, edit the HTML or CSS source, or preview the available Module positions.
+
*Als u een module extensie installeert, wordt het toegevoegd aan de lijst met modules in [[Help40:Modules/nl|Modulebeheer]], waar u hem kunt activeren/deactiveren. U kunt ook zijn parameters aanpassen in het [[Help40:Extensions_Module_Manager_Edit/nl|Bewerk module]] scherm.
*An installed Language Extension will be added to the Site or Administrator list of the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Language_Manager_Installed|Language Manager]], depending on the client attribute of the Extension. This screen let's you assign it as the default language, if desired.
+
*Een geïnstalleerde plugin extensie wordt toegevoegd aan de lijst in [[Help40:Plugins/nl|Pluginbeheer]], waar u hem kunt activeren/deactiveren. U kunt ook zijn parameters aanpassen in het [[Help40:Plugins:_Name_of_Plugin/nl|Bewerk plugin]] scherm.
'''Related Screens'''
+
*Een geïnstalleerde Template extensie zal worden toegevoegd aan de Site od Administrator lijst van het [[Help40:Templates:_Styles/nl|Templatebeheer]] alwaar u het kunt toekennen aan alle pagina's of bepaalde pagina's. U kunt ook de parameters aanpassen, de HTML bewerken of de CSS bron, of de beschikbare module-posities bekijken.
*'''Install.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Install|Install Screen]].
+
*Een geïnstalleerde taalextensie zal worden toegevoegd aan de Site of Administrator lijst van [[Help40:Languages:_Installed/nl|Taalbeheer]], afhankelijk van het client attribuut van de extensie. Dit scherm kan het u, indien gewenst, laten koppelen als standaard taal.
*'''Update.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Update|Update Screen]].
+
'''Verwante schermen'''
*'''Manage.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Manage|Manage Screen]].
+
*'''Installeren.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions:_Install/nl|Installatie scherm]].
*'''Discover.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Discover|Discover Screen]].
+
*'''Update.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions:_Update/nl|Update scherm]].
*'''Database.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Database|Database Screen]].
+
*'''Beheren.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions:_Manage/nl|Beheren scherm]].
*'''Warnings.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Warnings|Warnings Screen]].
+
*'''Ontdekken.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions:_Discover/nl|Ontdekken scherm]].
*'''Install Languages.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help4.x:Extensions_Extension_Manager_Languages|Install Languages Screen]].
+
*'''Database.''' Linkt naar het [[Help40:Information:_Database/nl|Database scherm]].
*'''Update Sites.''' Links to the [[S:MyLanguage/Help35:Extensions_Extension_Manager_Update_Sites|Update Sites Screen]].
+
*'''Waarschuwingen.''' Linkt naar het [[Help40:Information:_Warnings/nl|Waarschuwingen scherm]].
 +
*'''Installeer talen.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions_Extension_Manager_Languages/nl|Installeer talen scherm]].
 +
*'''Updatesites.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions_Extension_Manager_Update_Sites/nl|Updatesites scherm]].
 
{{Cathelp|4.0|Extension Management Help Screens|Extension Help Screens}}
 
{{Cathelp|4.0|Extension Management Help Screens|Extension Help Screens}}

Latest revision as of 03:22, 4 May 2022

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Dit scherm geeft u de mogelijkheid extensies te ontdekken die niet door het normale installatieproces zijn gegaan. Dit biedt een methode om grote extensies te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden via het normale proces. Sommige extensies zijn bijvoorbeeld te groot om te uploaden via de web interface door beperkingen in de web hosting omgeving. Door deze functie te gebruiken kunt u extensiebestanden direct uploaden naar de server van de website door middel van andere middelen zoals FTP of SFTP en deze extensiebestanden in de geschikte map te plaatsen. U kunt dan de 'Ontdekken' functie gebruiken om de nieuw geüploade extensie te vinden en hem te activeren in uw Joomla! installatie. Door het gebruikmaken van de "Ontdekken" functie kunt u ook meerdere extensies op hetzelfde moment ontdekken en installeren. Een extensie kan geïnstalleerd worden via de "Ontdekken" functie door de volgende stappen te volgen:

 1. Upload de uitgepakte extensie bestanden naar de juiste map in uw Joomla! installatie. Als u bijvoorbeeld een template extensie voor uw site naar uw Joomla! installatie wilt uploaden, dan maakt u een map voor het template aan in de /templates submap van uw Joomla! installatie. Upload daarna de template extensie bestanden naar de map die u heeft aangemaakt.
 2. Ga, nadat u de extensie bestanden heeft geüpload, terug naar het extensiebeheer - Ontdekken scherm en klik op de Ontdekken knop in de werkbalk. Dit activeert de zoekfunctie welke zoekt in uw extensiemappen naar niet geïnstalleerde extensies.
 3. Als de extensie die u geüpload heeft compatibel met de Joomla! versie is en nog niet geïnstalleerd is, dan verschijnt het in de gevonden extensies op dit scherm.
 4. Klik op het selectievakje links van de ontdekte extensie en klik daarna op de Installeren knop in de werkbalk. Dit installeert de extensie in uw Joomla! installatie.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Systeem  Installeren venster  Ontdekken vanuit het beheermenu.

Schermafbeelding

Help-4x-Extensions-Extension-Manager-Discover-screen-nl.png

Kolomkoppen

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Naam. De naam van de extensie.
 • Locatie. Bepaalt of dit een website of beheer extensie is.
 • Type. Het extensie type - module, plugin, template, taal.
 • Versie. Het versienummer van de extensie.
 • Datum. De datum dat deze extensie uitgebracht is.
 • Auteur. De auteur van deze extensie.
 • Map. Als de extensie een plugin is, staat de extensie in de submap van uw Joomla! installatie /plugins map. Standaard heeft Joomla! 3.x de volgende submappen in de plugins map welke de verschillende types plugins vertegenwoordigen die zijn gedefinieerd: authenticatie, inhoud, tekstverwerkers, editors-xtd, extensie, zoeken, systeem, gebruiker.
 • ID. Het ID nummer. Dit is een unieke identificatie van dit item, dat automatisch toegekend wordt door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren, bijvoorbeeld bij interne links. U kunt dit nummer niet aanpassen.

Lijst filters

Zoekbalk. Dit is een algemene functie van de meeste overzichten. De weergave is zoals hieronder.

Help-4x-colheader-filter-field-nl.png
 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Het zoeken kan een of meer velden omvatten. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden. In sommige gevallen is een afwijkend formaat verplicht. Bijvoorbeeld, bij Zoeken op ID geeft u op "id:xx", waarbij "xx" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:9").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen of te verbergen.
 • Wissen. om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het veld waarop de tabel nu gesorteerd is. Selecteer uit de uitklaplijst om de volgorde te veranderen of klik op een kolomkop . De sortering kan oplopend of aflopend zijn. De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopende volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal items in een lijst. De standaard voor een site is 20 maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen. Als u te veel complexe items selecteert dan worden ze traag getoond.

Filteropties

U kunt een van de beschikbare filters gebruiken of welke combinatie dan ook om het aantal getoonde extensies dat getoond wordt te beperken tot de extensies die overeenkomen met uw filterparameters.

 • Selecteer locatie. Selecteer Site, Beheerder of API uit de drop-down lijst van de beschikbare locaties.
 • Selecteer type. Selecteer het extensietype uit de drop-down lijst met beschikbare extensietypes.
 • -Selecteer map-. Selecteer een plugin map uit de drop-down lijst met beschikbare mappen. Er is een aparte map voor ieder type plugin gedefinieerd binnen uw installatie van Joomla.

Paginabesturing Als het aantal items meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande Screenshot. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.

 • Begin. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde. Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Installeren. Installeert de geselecteerde extensie.
 • Ontdekken. Doorzoekt de Joomla! installatie-mappen op niet geïnstalleerde extensies. Iedere niet-geïnstalleerde extensie die wordt gevonden wordt getoond in de extensielijst. Slaat het resultaat op, zodat ze steeds getoond worden bij een nieuwe bezoek aan dit scherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Als u veel extensies wilt installeren dan kunt u ze allemaal naar de gewenste mappen uploaden van uw Joomla! installatie en daarna dit scherm te gebruiken om ze allemaal in één handeling te ontdekken. U kunt alle extensies daarna in één stap installeren door ze allemaal te selecteren en op de Installeren knop in de werkbalk te klikken.

Verwante informatie

 • Als u een component extensie installeert, zal het een plekje krijgen als nieuw menu-item in het Componenten menu.
 • U kunt een menu-item toekennen aan een geïnstalleerde component extensie in Menu-Item beheer door te klikken op de Nieuw werkbalk knop. De nieuwe component zal getoond worden in de interne linklijst van menu-item types.
 • Als u een module extensie installeert, wordt het toegevoegd aan de lijst met modules in Modulebeheer, waar u hem kunt activeren/deactiveren. U kunt ook zijn parameters aanpassen in het Bewerk module scherm.
 • Een geïnstalleerde plugin extensie wordt toegevoegd aan de lijst in Pluginbeheer, waar u hem kunt activeren/deactiveren. U kunt ook zijn parameters aanpassen in het Bewerk plugin scherm.
 • Een geïnstalleerde Template extensie zal worden toegevoegd aan de Site od Administrator lijst van het Templatebeheer alwaar u het kunt toekennen aan alle pagina's of bepaalde pagina's. U kunt ook de parameters aanpassen, de HTML bewerken of de CSS bron, of de beschikbare module-posities bekijken.
 • Een geïnstalleerde taalextensie zal worden toegevoegd aan de Site of Administrator lijst van Taalbeheer, afhankelijk van het client attribuut van de extensie. Dit scherm kan het u, indien gewenst, laten koppelen als standaard taal.

Verwante schermen