Actions

Joomla brochure/ta

From Joomla! Documentation

< Joomla brochure
Revision as of 23:50, 31 May 2011 by Imanickam (Talk | contribs)

தமிழ்

ஜூம்லா! என்றால் என்ன?

ஜூம்லா!, பரிசு பெற்ற, ஒரு தகவல் மேலாண்மை அமைப்பு (Content Management System). இது, இணைய தளங்கள் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த செயலிகளைத் தாங்கள் உருவாக்க வழி வகுக்கிறது. சுலபமான உபயோகம் மற்றும் நீட்டிக்கும் தன்மை போன்ற பல அம்சங்கள் இணைய தள மென்பொருள்களில் ஜூம்லாவை மிகவும் புகழ் பெற்ற மென்பொருளாக ஆக்கின. எல்லாவற்றிலும் சிறந்த காரணம், ஜூம்லா!, இலவசமாக எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு திறந்த மூல (Open Source) விடையாகும்.

தகவல் மேலாண்மை அமைப்பு (CMS) என்றால் என்ன?

A content management system is software that keeps track of every piece of content on your Web site, much like your local public library keeps track of books and stores them. Content can be simple text, photos, music, video, documents, or just about anything you can think of. A major advantage of using a CMS is that it requires almost no technical skill or knowledge to manage. Since the CMS manages all your content, you don’t have to.

What are some real world examples of what Joomla can do?

Joomla is used all over the world to power Web sites of all shapes and sizes. For example:

 • Corporate Web sites or portals
 • Corporate intranets and extranets
 • Online magazines, newspapers, and publications
 • E-commerce and online reservations
 • Government applications
 • Small business Web sites
 • Non-profit and organizational Web sites
 • Community-based portals
 • School and church Web sites
 • Personal or family homepages

I need to build a site for a client. How will Joomla help me?

Joomla is designed to be easy to install and set up even if you’re not an advanced user. Many Web hosting services offer a single-click install, getting your new site up and running in just a few minutes. Since Joomla is so easy to use, as a Web designer or developer, you can quickly build sites for your clients. Then, with a minimal amount of instruction, you can empower your clients to easily manage their own sites themselves. If your clients need specialized functionality, Joomla is highly extensible and thousands of extensions (most for free under the GPL license) are available online in the Joomla Extensions Directory. Here are just some examples:

 • Dynamic form builders
 • Multi-lingual content
 • Business or organisational directories
 • Document management
 • Image and multimedia galleries
 • E-commerce and shopping cart engines
 • Forums and chat software
 • Calendars
 • Blogging software
 • Directory services
 • Email newsletters
 • Data collection and reporting tools
 • Banner advertising systems
 • Subscription services

Who uses Joomla?

Here are just a few examples of sites that use Joomla:

 • United Nations
 • MTV Networks Quizilla
 • L.A. Weekly
 • IHOP
 • Harvard University
 • Citibank
 • Outdoor Photographer

More examples of companies using Joomla can be found online in the Joomla Community Showcase.

How can I be sure there will be Joomla support in the future?

Joomla is the most popular open source CMS currently available as evidenced by a vibrant and growing community of friendly users and talented developers. Joomla’s roots go back to 2000 and, with over X million community users and contributors, the future looks bright for the award-winning Joomla Project.

I’m a developer. What are some advanced ways I can use Joomla?

Many companies and organizations have requirements that go beyond what is available in the basic Joomla package. In those cases, Joomla’s powerful application framework makes it easy for developers to create sophisticated add-ons that extend the power of Joomla into virtually unlimited directions.

Joomla seems the right solution for me. How do I get started?

Joomla is free, open, and available to anyone under the GPL license. Read Getting Started with Joomla” to find out the basics then try out our online demo and you’ll quickly discover how simple Joomla is. If you’re ready to install Joomla, download the latest version— you’ll be up and running in no time.

Joomla Features

Basic Features
 • Completely database driven site engines
 • News, products or services sections fully editable and manageable
 • Topics sections can be added to by contributing authors
 • Fully customisable layouts including left, center and right menu boxes
 • Browser upload of images to your own library for use anywhere in the site
 • Dynamic Poll/Voting booth for on- the-spot results
 • Fully accessible Web site standard
 • Runs on Linux, FreeBSD, MacOS X server, Windows, Solaris and AIX
Extensive Administration:
 • Change order of objects including news, FAQs, articles etc.
 • Random newsflash generator
 • Remote author submission module for News, Articles, FAQs and Links
 • Object hierarchy—as many sections, departments, divisions and pages as you want
 • Image library—store all your PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs and JPEGs online for easy use
 • Automatic path-finder. Place a picture and let Joomla fix the link
 • News feed manager. Choose from news feeds from around the world
 • Archive manager. Put your old articles into cold storage rather than throw them out
 • Email-a-friend and Print-format for every story and article
 • In-line Text editor similar to Word Pad
 • User editable look and feel
 • Polls/Surveys
 • Custom Page Modules. Download custom page modules to spice up your site
 • Template Manager. Download templates and implement them in seconds
 • Layout preview. See how it looks before going live
 • Banner manager. Make money off of your site.
 • Front-end is separated from admin
 • Right-to-left support •
தொகுதி தேவைகள்:

ஜூம்லா! 1.5.x நிறுவுதல் வெற்றிகரமாக அமைய, நிறுவதற்கு முன் அவசியமான குறைந்தபட்சத் தேவைகள்:

 • Apache 1.3 அல்லது அதற்கு மேல்
 • MySQL 3.23 அல்லது அதற்கு மேல்
 • PHP 4.3 அல்லது அதற்கு மேல்

தாங்கள் தங்கள் PHP நிருவலினுள் MySQL, XML, மற்றும் Zlib செயற்பாடுகள் இயலுமைப்படுத்துயிருக்கின்றனவா எனக் காட்டாயம் உறுதி செய்ய வேண்டும்.


ஜூம்லா! 1.6.x நிறுவுதல் வெற்றிகரமாக அமைய, நிறுவதற்கு முன் அவசியமான குறைந்தபட்சத் தேவைகள்:


Microsoft IIS: v7 http://www.iis.net

 • PHP v5.2.4 +
 • MySQL v5.1


மிகப்புதிய விவரங்கள் காணப்படும் தளம்: http://www.joomla.org/about-joomla/technical-requirements.html

மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ் காணும் தளங்களுக்குச் செல்க:

Joomla! http://www.joomla.org/ Community http://community.joomla.org/ Help http://docs.joomla.org/Forum http://forum.joomla.org/ Extensions http://extensions.joomla.org/ JoomlaCode http://www.joomlacode.org Developers http://developer.joomla.org/