Actions

Portal

Difference between revisions of "Plugin Development/Reading list"

From Joomla! Documentation

Portal:Plugin Development
m (Recommended Reading List: removing list in heading)
(Recommended Reading)
Line 1: Line 1:
===Recommended Reading===
+
===Khuyến nghị đọc===
The following articles will help familiarise you with Joomla! plugins. They are a good starting point to understanding and then developing plugins.
+
Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với Joomla! plugins. Chúng là một điểm khởi đầu tốt giúp bạn làm quen rồi sau đó phát triển các plugin.
====Beginner====
+
====Người mới bắt đầu====
To understand how to install and use a plugin in Joomla it is recommended to read [[Administration of a Plugin in Joomla]]
+
Để hiểu làm thế nào để cài đặt và sử dụng một plugin trong Joomla! bạn nên đọc [[Administration of a Plugin in Joomla]]
  
====Intermediate====
+
====Người đã biết====
To understand plugins better it is advised that you [[Creating a Plugin for Joomla|create a basic plugin for Joomla!]].
+
Để hiểu sâu hơn về Joomla! plugins bạn nên tham khảo [[Creating a Plugin for Joomla|create a basic plugin for Joomla!]].
  
It is also advised to read on how to run a basic content plugin in a custom module or component you may have already developed it is recommended to read [[Triggering content plugins in your extension]].
+
Bạn nên đọc [[Triggering content plugins in your extension]] về kiểm soát nội dung cơ bản của plugin trong một module tùy chỉnh hay một conponent và sau đó để bạn có thể phát triển được Joomla! plugin.
  
====Advanced====
+
====Nâng cao====
To understand the principles on which the Plugin system works [[Plugin Developer Overview]]. To then implement this in a component you have designed  it is recommended to read [[Supporting plugins in your component]].
+
Đọc và hiểu về nguyên lý làm việc trên hệ thống của Plugin tại [[Plugin Developer Overview]]. Sau đó để thực hiện plugin trong một component bạn đã thiết kế bạn đọc tại [[Supporting plugins in your component]].
 
<noinclude>[[Category:Landing subpages|{{PAGENAME}}]]__NOINDEX__</noinclude>
 
<noinclude>[[Category:Landing subpages|{{PAGENAME}}]]__NOINDEX__</noinclude>

Revision as of 09:59, 1 April 2014

Khuyến nghị đọc

Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với Joomla! plugins. Chúng là một điểm khởi đầu tốt giúp bạn làm quen rồi sau đó phát triển các plugin.

Người mới bắt đầu

Để hiểu làm thế nào để cài đặt và sử dụng một plugin trong Joomla! bạn nên đọc Administration of a Plugin in Joomla

Người đã biết

Để hiểu sâu hơn về Joomla! plugins bạn nên tham khảo create a basic plugin for Joomla!.

Bạn nên đọc Triggering content plugins in your extension về kiểm soát nội dung cơ bản của plugin trong một module tùy chỉnh hay một conponent và sau đó để bạn có thể phát triển được Joomla! plugin.

Nâng cao

Đọc và hiểu về nguyên lý làm việc trên hệ thống của Plugin tại Plugin Developer Overview. Sau đó để thực hiện plugin trong một component bạn đã thiết kế bạn đọc tại Supporting plugins in your component.