Actions

Portal

Difference between revisions of "Plugin Development/Reading list"

From Joomla! Documentation

Portal:Plugin Development
(Nâng cao)
m (Reverted edits by Mạnh Tiến (talk) to last revision by Tom Hutchison)
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
===Khuyến nghị đọc===
+
===Recommended Reading===
Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với Joomla! plugins. Chúng là một điểm khởi đầu tốt giúp bạn làm quen rồi sau đó phát triển các plugin.
+
The following articles will help familiarise you with Joomla! plugins. They are a good starting point to understanding and then developing plugins.
====Người mới bắt đầu====
+
====Beginner====
Để hiểu làm thế nào để cài đặt và sử dụng một plugin trong Joomla! bạn nên đọc [[Administration of a Plugin in Joomla|quản trị plugin trong Joomla!]]
+
To understand how to install and use a plugin in Joomla it is recommended to read [[Administration of a Plugin in Joomla]]
  
====Người đã biết====
+
====Intermediate====
Để hiểu sâu hơn về Joomla! plugins bạn nên tham khảo [[Creating a Plugin for Joomla|Tạo một plugin cơ bản cho Joomla!]].
+
To understand plugins better it is advised that you [[Creating a Plugin for Joomla|create a basic plugin for Joomla!]].
  
Bạn nên đọc [[Triggering content plugins in your extension|Kích hoạt nội dung plugin trong extension của bạn]] về kiểm soát nội dung cơ bản của plugin trong một module tùy chỉnh hay một conponent và sau đó để bạn có thể phát triển được Joomla! plugin.
+
It is also advised to read on how to run a basic content plugin in a custom module or component you may have already developed it is recommended to read [[Triggering content plugins in your extension]].
  
====Nâng cao====
+
====Advanced====
Đọc và hiểu về nguyên lý làm việc trên hệ thống của Plugin tại [[Plugin Developer Overview|tổng quan phát triển plugin]]. Sau đó để thực hiện plugin trong một component bạn đã thiết kế bạn đọc tại [[Supporting plugins in your component|hỗ trợ plugin trong compenent của bạn]].
+
To understand the principles on which the Plugin system works [[Plugin Developer Overview]]. To then implement this in a component you have designed  it is recommended to read [[Supporting plugins in your component]].
 
<noinclude>[[Category:Landing subpages|{{PAGENAME}}]]__NOINDEX__</noinclude>
 
<noinclude>[[Category:Landing subpages|{{PAGENAME}}]]__NOINDEX__</noinclude>

Revision as of 12:54, 7 April 2014

Recommended Reading

The following articles will help familiarise you with Joomla! plugins. They are a good starting point to understanding and then developing plugins.

Beginner

To understand how to install and use a plugin in Joomla it is recommended to read Administration of a Plugin in Joomla

Intermediate

To understand plugins better it is advised that you create a basic plugin for Joomla!.

It is also advised to read on how to run a basic content plugin in a custom module or component you may have already developed it is recommended to read Triggering content plugins in your extension.

Advanced

To understand the principles on which the Plugin system works Plugin Developer Overview. To then implement this in a component you have designed it is recommended to read Supporting plugins in your component.