Actions

Portal

Plugin Development/Reading list

From Joomla! Documentation

Portal:Plugin Development
Revision as of 10:59, 1 April 2014 by Mạnh Tiến (Talk | contribs)

Khuyến nghị đọc

Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với Joomla! plugins. Chúng là một điểm khởi đầu tốt giúp bạn làm quen rồi sau đó phát triển các plugin.

Người mới bắt đầu

Để hiểu làm thế nào để cài đặt và sử dụng một plugin trong Joomla! bạn nên đọc Administration of a Plugin in Joomla

Người đã biết

Để hiểu sâu hơn về Joomla! plugins bạn nên tham khảo create a basic plugin for Joomla!.

Bạn nên đọc Triggering content plugins in your extension về kiểm soát nội dung cơ bản của plugin trong một module tùy chỉnh hay một conponent và sau đó để bạn có thể phát triển được Joomla! plugin.

Nâng cao

Đọc và hiểu về nguyên lý làm việc trên hệ thống của Plugin tại Plugin Developer Overview. Sau đó để thực hiện plugin trong một component bạn đã thiết kế bạn đọc tại Supporting plugins in your component.