Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)*'''Überprüfen.''' Link führt zu [[Help40:Extensions:_Discover/de|Erweiterungen: Überprüfen]].
 h English (en)*'''Discover.''' Links to the [[Help40:Extensions:_Discover/en|Discover Screen]].
 h French (fr)*'''Découvrir.'''. Liens vers  [[Help40:Extensions:_Discover/en|l'écran Découvrir]].
 h Dutch (nl)*'''Ontdekken.''' Linkt naar het [[Help40:Extensions:_Discover/nl|Ontdekken scherm]].