Translations

Revision history of "J3.x:Developing an MVC Component/Adding language management/30/nl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:54, 30 March 2018MarijkeS talk contribs 431 bytes +431 Created page with "''Een van de voordelen van het installeren van de bestanden in de extensie "language" map is dat deze '''niet beïnvloed worden tijdens het updaten van''' een taalpakket.''{{-..."