Translations

Revision history of "Restricting access to "read more"/2/nl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:10, 17 May 2019MarijkeS talk contribs 240 bytes +240 Created page with "Het kan nuttig zijn om de toegang tot het volledige artikel te beperken voor niet geregistreerde bezoekers en alleen de introtekst publiek toegankelijk te houden. Volg de volg..."